Contoh Surat Kuasa Pembelian Barang

Contoh Surat Kuasa Pembelian Barang – Bagi anda yang sedang mencari Contoh Surat Kuasa Pembelian Barang. Berikut ini merupakan Contoh Surat Kuasa Pembelian Barang

SURAT KUASA PEMBELIAN BARANG
No. ……………..

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama         :……………………………
Jabatan        :………………………..
Alamat        :…………………………

Dengan ini, memberikan kuasa penuh dengan hak mengganti diri kepada:
Nama        :…………………………
Jabatan        :……………………..
Alamat        :………………………

Untuk menjadi perwakilan pemberi kuasa atas pembelian sejumlah barang berharga sebanyak … di toko … pada tanggal …. Demikian pemberitahuan surat kuasa ini agar dipahami oleh pemilik toko dan untuk memberikan hak sama kepada pemegang kuasa untuk melakukan pembelian dan pembayaran yang sah.

…., ….  ……………. 2013
Yang diberi kuasa                        Yang memberi kuasa

…………………                        ……………………

Contoh Surat Kuasa Pembelian Barang | admin | 4.5