Surat Cuti Kerja


Surat Cuti Kerja – Surat cuti kerja merupakan suatu surat yang sengaja dibuat oleh pihak instansi atau perusahaan tempat seseorang bekerja, sebelum surat ini dikeluarkan diperlukan seseorang tersebut untuk membuat surat permohonan, yang ditujukan kepada pimpinan dinas, atau manager di perusahaan untuk mendapatkan izin surat cuti kerja

Berikut contoh surat cuti kerja

PERMINTAAN CUTI TAHUNAN

Jakarta, ……………………

Kepada Yth,

Bapak Kepala……..

di – Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini                 :

N a m a                                             : …………………………………………….

N I P                                                   : …………………………………………….

Pangkat/Golongan ruang           : …………………………………………….

J a b a t a n                                      : …………………………………………….

Satuan Organisasi                         : Pusat Penelitian Oseanografi – LIPI

Dengan ini mengajukan cuti tahunan untuk tahun …………….. selama ………… hari kerja terhitung mulai tanggal ………………………… s/d ………………… . . . . . . . . . .

Selama menjalankan cuti tahunan alamat saya  adalah di  ……. ……. …… … … .. . …………………… ……………………………………… No. Telp. ……………..………

Dengan permintaan cuti tahunan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

 

Hormat saya

( ………………………….)

NIP.

 

CATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN

 

Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan       :

1. Cuti tahunan             :

2. Cuti besar                  :

3. Cuti bersalin             :

4. Cuti sakit                   :

5. Cuti alas an penting  :

6. Keterangan lain-lain

CATATAN PERTIMBANGAN ATASA LANGSUNG

 

 

 

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI :

 

 

 

Catatan    :

 

Surat Cuti Kerja


Artikel Surat Cuti Kerja